Trang chủ Thời sự Ban B.í th.ư k.ỷ l.uật nguyên th.ứ tr.ưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Ban B.í th.ư k.ỷ l.uật nguyên th.ứ tr.ưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

15 min read
Comments Off on Ban B.í th.ư k.ỷ l.uật nguyên th.ứ tr.ưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường
0
43

Ban B.í th.ư quyết định k.ỷ l.uật c.ảnh c.áo Ban Cá.n sự Đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và cá.ch chức ủy viên Ban Cá.n sự Đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021 đối với nguyên th.ứ tr.ưởng Nguyễn Hồng Trường

Ngày 16-7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng B.í th.ư, Ch.ủ t.ịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Ban B.í th.ư họp xem xét, th.i h.ành k.ỷ l.uật đối với Ban Cá.n sự Đảng Bộ Giao th.ông Vận tải (GTVT) và nguyên uỷ viên Ban Cá.n sự Đảng, nguyên th.ứ tr.ưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường.

Sau khi xem xét Tờ trình số 214-TTr/UBKTTW, ngày 12-7-2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban B.í th.ư nhận thấy:

Đối với Ban Cá.n sự Đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016, đã v.i ph.ạm ngh.iêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Ban Cá.n sự Đảng Bộ GTVT và Quy định số 172-QĐ/TW, ngày 7-3-2013 của B.ộ Ch.ính tr.ị; b.an h.ành nghị quyết trái với chủ trương của Đảng, chính sá.ch, pháp luật của nhà nước; thiếu trá.ch nhiệm, buông lỏng l.ãnh đ.ạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giá.m s.át, để x.ảy r.a nhiều v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm trong th.ực h.iện cổ phần hóa, tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại cá.c doanh ngh.iệp, đ.ơn v.ị thuộc Bộ GTVT và trong th.ực h.iện một số dự á.n đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao th.ông tại Tổng Công ty Cảng hàng kh.ông Việt Nam.

V.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm của Ban Cá.n sự Đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 là ngh.iêm trọng, làm thiệt h.ại và thất th.oát lớn tiền, tài sản của nhà nước, để nhiều cá.n bộ, Đảng viên b.ị x.ử l.ý k.ỷ l.uật, ảnh hưởng x.ấu đến uy tín của t.ổ ch.ức Đảng và ngành GTVT.

Căn cứ Quy định số 07-QĐ/TW, ngày 28-8-2018 của B.ộ Ch.ính tr.ị về x.ử l.ý t.ổ ch.ức Đảng v.i ph.ạm. Xét nội dung, t.ính ch.ất, m.ức đ.ộ, h.ậu qu.ả của v.i ph.ạm, Ban B.í th.ư quyết định th.i h.ành k.ỷ l.uật Ban Cá.n sự Đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 bằng hình thức c.ảnh c.áo.

Ban B.í th.ư k.ỷ l.uật nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường - Ảnh 1.

Nguyên th.ứ tr.ưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Đối với ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên uỷ viên Ban Cá.n sự Đảng, nguyên th.ứ tr.ưởng Bộ GTVT: Trong thời gian giữ cương vị uỷ viên Ban Cá.n sự Đảng, th.ứ tr.ưởng, trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh ngh.iệp Bộ GTVT, ông Nguyễn Hồng Trường cùng chịu trá.ch nhiệm về những v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm của Ban Cá.n sự Đảng Bộ GTVT. Chịu trá.ch nhiệm c.á nh.ân về ký cá.c quyết định phê duyệt giá trị doanh ngh.iệp, phương á.n cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh ngh.iệp, đ.ơn v.ị thuộc Bộ GTVT, đ.ề ngh.ị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương á.n cổ phần hóa, cho cổ phần hóa,… kh.ông đúng th.ẩm qu.yền, v.i ph.ạm cá.c quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại cá.c doanh ngh.iệp; đồng ý cho Tổng Công ty Hàng kh.ông Việt Nam th.ực h.iện một số hoạt đ.ộng kh.ông đúng với quy định của Luật Doanh ngh.iệp năm 2013 và cá.c quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để cá.c doanh ngh.iệp được phân c.ông phụ trá.ch v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm g.ây thất th.oát tài sản của nhà nước.

Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Hồng Trường đã nhận thức rõ v.i ph.ạm và trá.ch nhiệm của mình trong th.ực h.iện chức trá.ch, nhiệm v.ụ được phân c.ông.

V.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm của ông Nguyễn Hồng Trường là ngh.iêm trọng, ảnh hưởng x.ấu đến uy tín của t.ổ ch.ức Đảng, ngành GTVT và c.á nh.ân ông.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-12-2017 của B.ộ Ch.ính tr.ị về x.ử l.ý k.ỷ l.uật Đảng viên v.i ph.ạm; xét nội dung, t.ính ch.ất, m.ức đ.ộ, h.ậu qu.ả cá.c v.i ph.ạm và quá trình c.ông tá.c, Ban B.í th.ư quyết định th.i h.ành k.ỷ l.uật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cá.ch chức uỷ viên Ban Cá.n sự Đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021. Đồng thời, Ban B.í th.ư y.êu c.ầu cấp có th.ẩm qu.yền x.ử l.ý k.ỷ l.uật về hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Trường đồng bộ với x.ử l.ý k.ỷ l.uật về Đảng.

Trước đó, từ ngày 2 đến 4-7, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đã chủ trì kỳ họp 37 xem xét, kết luận một số nội dung. Theo đó, UBKT Trung ương đã xem xét, th.i h.ành k.ỷ l.uật Ban Cá.n sự Đảng Bộ GTVT và một số c.á nh.ân về cá.c v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm đã được kết luận tại kỳ họp 35 của UBKT Trung ương. Xét nội dung, t.ính ch.ất, m.ức đ.ộ, h.ậu qu.ả v.i ph.ạm; căn cứ quy định của Đảng về x.ử l.ý k.ỷ l.uật Đảng viên, UBKT Trung ương đ.ề ngh.ị Ban B.í th.ư xem xét, th.i h.ành k.ỷ l.uật Ban Cá.n sự Đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên ủy viên Ban Cá.n sự Đảng, nguyên th.ứ tr.ưởng Bộ GTVT.

Theo Người Lao đ.ộng

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

N.ữ s.inh 21 t.uổi x.inh đ.ẹp m.ất t.ích b.í ẩ.n khi đi v.ệ s.inh ở sân b.ay Nội Bài

Sau khi đưa điện thoại di đ.ộng cho em trai cầm hộ r.ồi nói đi v.ệ s.inh, n.ữ s.inh viên m…