Trang chủ Thời sự Hà Tĩnh đã là gì, Thái Bình thắp hương nhân ngày 27/7 cũng hết hơn 9,3 tỷ đồng

Hà Tĩnh đã là gì, Thái Bình thắp hương nhân ngày 27/7 cũng hết hơn 9,3 tỷ đồng

33 min read
Comments Off on Hà Tĩnh đã là gì, Thái Bình thắp hương nhân ngày 27/7 cũng hết hơn 9,3 tỷ đồng
1
743

Sau Hà Tĩnh thắp hương hết 5 tỷ, mua bá.nh kẹo hết 9 tỷ để thắp hương làm lễ tri ân 27/7, dư luận l.ại b.àng h.oàng khi biết Thái Bình cũng làm lễ thắp hương 27/7 hết 9.3 tỷ đồng, một c.on số quá lớn.

Tính đến năm 2019, toàn tỉnh Thái Bình có trên 10.000 ng.ười có c.ô.ng và thân nhân ng.ười có c.ô.ng đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên, mỗi suất quà hết gần 200.000 (cả tiền của Trung ương cấp để h.ỗ tr.ợ cho ng.ười có c.ô.ng). Để th.ực h.iện, Sở Lao đ.ộng Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình đã chỉ định thầu cho Cô.ng ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bá.nh Kẹo Bảo Hưng mua bá.nh kẹo tặng đ.ối t.ượng chính sá.ch ng.ười có c.ô.ng với cá.ch m.ạng nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ hết 9.386.300.000 VND (9.3 tỷ đồng).

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), sá.ng ngày 26/7, cá.c đồng chí l.ãnh đ.ạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, l.ãnh đ.ạo cá.c sở, b.an, ngành, địa phương đã đến thăm, tặng quà cá.c t.h.ư.ơ.n.g binh, bệnh binh, gia đình chính sá.ch, ng.ười có c.ô.ng tại cá.c địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y, Phó Ch.ủ t.ịch th.ường tr.ực HĐND tỉnh tặng quà ô.ng Nguyễn Khắc Lịch, t.h.ư.ơ.n.g binh 2/4, th.ôn Thượng, xã An Thanh (Quỳnh Phụ). Ảnh: Trịnh Cường

* Tại huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y, Phó Ch.ủ t.ịch th.ường tr.ực HĐND tỉnh và đại diện l.ãnh đ.ạo một số sở, b.an, ngành và huyện Quỳnh Phụ đã đến thăm, tặng quà gia đình ô.ng Nguyễn Khắc Lịch, t.h.ư.ơ.n.g binh 2/4, th.ôn Thượng; b.à Đào Thị Tiềm, v.ợ l.i.ệ.t sĩ, th.ôn Thanh Mai, xã An Thanh.

Đồng chí Phó Ch.ủ t.ịch th.ường tr.ực HĐND tỉnh và cá.c đồng chí trong đoàn đã trân trọng trao quà, dành thời gian thăm hỏi s.ức kh.ỏe, b.ày tỏ lòng biết ơn s.âu sắc đối với những cống hiến, h.y s.inh của cá.c đồng chí t.h.ư.ơ.n.g binh, thân nhân l.i.ệ.t sĩ trong sự ngh.iệp đ.ấu tr.anh giải ph0ng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí mong m.uốn cá.c đ.ối t.ượng chính sá.ch luôn giữ vững và pha’t huy truyền thống cá.ch m.ạng của gia đình, là những tấm gương sá.ng để giáo d.ục thế hệ c.on ch.áu, đóng góp nhiều hơn n.ữa cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Phó Ch.ủ t.ịch th.ường tr.ực HĐND tỉnh cũng đ.ề ngh.ị cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Phụ t.iếp t.ục triển kh.ai đồng bộ, có hiệu quả cá.c chính sá.ch pha’p luật đối với ng.ười có c.ô.ng; làm t.ốt c.ô.ng tá.c x.ã h.ội hóa, huy đ.ộng mọi nguồn lực để th.ực h.iện c.ô.ng tá.c “Đền ơn đ.áp nghĩa” để gia đình cá.c chính sá.ch có cuộc sống t.ốt hơn.

* Tại huyện Kiến Xương, đồng chí Hà Cô.ng Toàn, Ủy viên Ban Thường v.ụ, Chủ nhiệm Ủ.y b.an K.iểm tr.a T.ỉnh ủ.y cùng cá.c đồng chí l.ãnh đ.ạo Sở Lao đ.ộng – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và l.ãnh đ.ạo huyện Kiến Xương đã đến thăm hỏi, tặng quà b.à Nguyễn Thị Ba, v.ợ l.i.ệ.t sĩ và ô.ng Nguyễn Ngọc Đức, t.h.ư.ơ.n.g binh loại 1/4 (thị trấn Thanh Nê).

Tại cá.c gia đình, đồng chí Chủ nhiệm Ủ.y b.an K.iểm tr.a T.ỉnh ủ.y đã ân cần thăm hỏi s.ức kh.ỏe, hoàn cảnh, cuộc sống cá.c đ.ối t.ượng chính sá.ch. Bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân s.âu sắc tới cá.c anh hùng l.i.ệ.t sĩ, ng.ười có c.ô.ng đã h.y s.inh x.ương m.a’.u để b.ảo v.ệ nền đ.ộc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đồng chí mong m.uốn cá.c gia đình chính sá.ch t.iếp t.ục pha’t huy truyền thống cá.ch m.ạng, là những tấm gương sá.ng, vận đ.ộng ch.áu c.on trong gia đình chấp hành ngh.iêm chủ trương của Đ.ảng, chính sá.ch, pha’p luật của Nhà nước, tham gia xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Đồng chí Chủ nhiệm Ủ.y b.an K.iểm tr.a T.ỉnh ủ.y cũng đ.ề ngh.ị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo cuộc sống cá.c gia đình chính sá.ch.

* Tại huyện Tiền Hải, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường v.ụ, Trưởng b.an Dân vận T.ỉnh ủ.y cùng cá.c đồng chí l.ãnh đ.ạo Hội N.ạn nh.ân ch.ất đ.ộc da cam/Điôxin tỉnh, Hội Cựu chiê’n binh tỉnh, l.ãnh đ.ạo huyện Tiền Hải đã đi thăm, tặng quà gia đình Bà m.ẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đào, th.ôn Vĩnh Ninh, xã Tây Ninh; ô.ng Đặng Đô.ng Xuyên, t.h.ư.ơ.n.g binh 1/4, th.ôn Vũ Xá, xã Đô.ng Phong.

Tại cá.c gia đình, đồng chí Trưởng b.an Dân vận T.ỉnh ủ.y đã ân cần hỏi thăm s.ức kh.ỏe, b.ày tỏ sự biết ơn đối với những h.y s.inh m.ất mát của cá.c m.ẹ, cá.c anh hùng l.i.ệ.t sĩ, t.h.ư.ơ.n.g binh, bệnh binh đồng thời khẳng định Ðảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp của cá.c m.ẹ, cá.c anh hùng l.i.ệ.t sĩ, t.h.ư.ơ.n.g binh, bệnh binh trong sự ngh.iệp giải ph0ng dân tộc, b.ảo v.ệ Tổ quốc.

Đồng chí chúc cá.c m.ẹ, cá.c đồng chí t.h.ư.ơ.n.g, bệnh binh luôn mạnh khỏe để vượt qua b.ệ.n.h t.ậ.t, là tấm gương sá.ng cho c.on ch.áu noi theo và đ.ề ngh.ị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, ch.ăm s.óc cá.c gia đình chính sá.ch để những ng.ười có c.ô.ng được hưởng cuộc sống đầy đủ, t.ốt đẹp hơn.

Cá.c đồng chí l.ãnh đ.ạo tỉnh thăm và tặng quà cá.c t.h.ư.ơ.n.g binh, bệnh binh n.ặng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng ng.ười có c.ô.ng tỉnh. Ảnh: Quỳnh Lưu

* Tại huyện Vũ Thư, cá.c đồng chí: Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường v.ụ, Trưởng b.an Nội chính T.ỉnh ủ.y; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường v.ụ, Trưởng b.an Tổ chức T.ỉnh ủ.y, l.ãnh đ.ạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình Bà m.ẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Quy và t.h.ư.ơ.n.g binh hạng ¼ Phạm Ngọc Diễm, th.ôn Trung Hòa, xã Bá.ch Thuận; thăm 23 t.h.ư.ơ.n.g binh, bệnh binh n.ặng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng ng.ười có c.ô.ng tỉnh (có tr.ụ s.ở tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư).

Tại cá.c nơi đến thăm, thay mặt đoàn, đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường v.ụ, Trưởng b.an Nội chính T.ỉnh ủ.y và đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường v.ụ, Trưởng b.an Tổ chức T.ỉnh ủ.y đã pha’t biểu b.ày tỏ lòng biết ơn s.âu sắc đối với sự hi sinh x.ương m.a’.u của cá.c l.i.ệ.t sĩ, t.h.ư.ơ.n.g binh, bệnh binh và n.ỗi đ.au, sự m.ất mát thiệt thòi của cá.c gia đình chính sá.ch trong sự ngh.iệp giải ph0ng dân tộc.

Cá.c đồng chí ân cần hỏi thăm s.ức kh.ỏe, đời sống, đ.ộng viên thân nhân cá.c gia đình chính sá.ch t.iếp t.ục tuyên truyền, giáo d.ục c.on ch.áu pha’t huy truyền thống cá.ch m.ạng vẻ vang của gia đình, luôn gương mẫu đi đ.ầu trong cá.c hoạt đ.ộng, phong trào của địa phương và mong m.uốn cá.n bộ, viên chức, y, bá.c sĩ tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng ng.ười có c.ô.ng tỉnh t.iếp t.ục nêu cao t.inh th.ần trá.ch nhiệm, làm t.ốt c.ô.ng tá.c nuôi dưỡng và điều dưỡng, ch.ăm s.óc về s.ức kh.ỏe, chăm lo đời sống vật chất, đ.ộng viên t.inh th.ần để cá.c t.h.ư.ơ.n.g binh, bệnh binh n.ặng tại Trung tâm sống vui, sống khỏe, là tấm gương sá.ng cho cộng đồng và thế hệ tr.ẻ noi theo.

* Tại huyện Thái Thụy, cá.c đồng chí: Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường v.ụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Khắc Th.ận, Tỉnh uỷ viên, Phó Ch.ủ t.ịch UBND tỉnh và cá.c đồng chí l.ãnh đ.ạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao đ.ộng, Thương binh và Xã hội, l.ãnh đ.ạo huyện Thái Thụy đã đến thăm, tặng quà Bà m.ẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xim, th.ôn Đô.ng, xã Thụy Dương.

Bà m.ẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xim, 94 t.uổi, có hai c.on l.i.ệ.t sĩ là Đoàn Đắc Cử và Đoàn Đắc Khá.ng đã anh dũng h.y s.inh trong sự ngh.iệp đ.ấu tr.anh, giải ph0ng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại gia đình, cá.c đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi s.ức kh.ỏe, đời sống của m.ẹ và gia đình đồng thời b.ày tỏ lòng biết ơn s.âu sắc đối với sự h.y s.inh và những đóng góp to lớn của gia đình trong cuộc đ.ấu tr.anh, giải ph0ng dân tộc, b.ảo v.ệ Tổ quốc.

Chúc s.ức kh.ỏe Bà m.ẹ Việt Nam anh hùng, cá.c đồng chí mong m.uốn gia đình t.iếp t.ục pha’t huy truyền thống cá.ch m.ạng, tích cực đ.ộng viên c.on ch.áu tham gia cá.c phong trào, hoạt đ.ộng của địa phương góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Lãnh đạo đại diện Hội Cựu chiê’n binh, Đoàn Thanh niên Khối cá.c c.ơ qu.an tỉnh đã đến thăm, tặng quà cá.c t.h.ư.ơ.n.g binh, bệnh binh n.ặng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi ch.ức n.ăng ng.ười có c.ô.ng tỉnh.

Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi ch.ức n.ăng ng.ười có c.ô.ng tỉnh (tr.ụ s.ở tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) hiện nuôi dưỡng, ch.ăm s.óc, phục hồi ch.ức n.ăng cho 23 t.h.ư.ơ.n.g binh, bệnh binh n.ặng. Trong đó nhiều ng.ười có t.uổi đời cao, s.ức kh.ỏe yếu, kh.ô.ng đi l.ại được phải sử d.ụng xe lăn, mọi sinh hoạt c.á nh.ân đều phải có ng.ười giúp đỡ.

Đoàn đã trao 23 suất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) cho cá.c t.h.ư.ơ.n.g binh, bệnh binh n.ặng đang được ch.ăm s.óc và nuôi dưỡng tại Trung tâm. Đây là hoạt đ.ộng ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân những ng.ười đã cống hiến cả t.uổi thanh xuân và một phần x.ương m.a’.u cho đ.ộc lập, tự do của Tổ quốc.

Tính đến năm 2019, toàn tỉnh Thái Bình có trên 70.000 ng.ười có c.ô.ng và thân nhân ng.ười có c.ô.ng đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên, mỗi suất quà hết gần 200.000 (cả tiền của Trung ương cấp để h.ỗ tr.ợ cho ng.ười có c.ô.ng). Để th.ực h.iện, Sở Lao đ.ộng Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình đã chỉ định thầu cho Cô.ng ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bá.nh Kẹo Bảo Hưng mua quà tặng đ.ối t.ượng chính sá.ch ng.ười có c.ô.ng với cá.ch m.ạng nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ hết 9.386.300.000 VND (9.3 tỷ đồng).

Nguồn Cổng th.ô.ng tin điện t.ử TP Thái Nguyên

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

C.on g.ái khoe “phá” của b.ố 20 tỉ mỗi năm: Quý lắm mới đẻ được ‘cục vàng’ như vậy!

Chị Thảo, ng.ười đang n.ổi như cồn trên m.ạng x.ã h.ội khi khoe trên facebook mỗi năm chị …